• 99207176
  • argalantsum2021@gmail.com
Төсөв
Сум хөгжүүлэх сангийн 2022 оны төсөв

2022 оны Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн эх үүсвэр хэмжээг 123,000,000 төгрөгөөр тогтоосон байна....

2022-06-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..