ХАА

ХАА

IMG_2671Ажлын зорилго: Бэлчээр ашиглалт, хамгаалалт, усжуулалт, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хоршооны чиглэлээр гаргасан хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах төр засгийн бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд хяналт тавих, сурталчлах, сумын түвшинд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх, орон нутгийн иргэд, малчид, бизнес эрхлэгчид, засаг захиргаа, аж ахуй нэгж байгууллагыг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулж, үйлдвэрлэл үйлчилгээний тогтвортой хөгжлийг хангуулахад оршино.

Ажлын байрны зорилт:

1 .Бэлчээр, хадлан, тариалангийн талбайг зохистой ашиглах, хамгаалах, усан хангажмийг сайжруулах, холбогдох мэдээллийн санг бий болгох, хяналт шинжилгээ хийж үр дүнг тооцох, үнэлгээ өгөх.

2.Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн хяналт шинжилгээ хийж үр дүнг тооцох, үнэлгээ өгөх

З.Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн холбогдолтой хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сумын түвшинд зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг нэгтгэх, дүгнэх, дээд шатны байгууллагад мэдээлэх тайлагнах.

4.Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгэдхүүн, түүхийн эдийн анхан шатны боловсруулалт хийх, борлуулах, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангах арга хэмжээг зохицуулах, хяналт тавих.

5. Орон нутагт хоршоо, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх, энэ чиглэлээр гарсан төр засаг, яам, агетлаг, аймаг, сум, төр захиргааны байгуулалгын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах.

6. Сумын Үндэсний болон дэд хөтөлбөр, хоршоо, ахуйн үйлчилгээ, ЖДҮ-ийн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах.