Улсын бүртгэгч

Улсын бүртгэгч

1

Ажлын байрны зорилго: Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр иргэний хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг баталгаажуулах, төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй хүргэх, бүртгэлийн үнэн зөв ой санамжийг бүрдүүлэх

Аргалант сум нь 1745 хүн амтай.

Иргэнд дараах 12 төрлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

 1. Төрсний бүртгэл
 2. Гэрлэсний бүртгэл
 3. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл
 4. Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл
 5. Овог нэр өөрчилсний бүртгэл
 6. Үрчлэлтийн бүртгэл
 7. Эцэг тогтоосны бүртгэл
 8. Нас барсны бүртгэл
 9. Иргэний үнэмлэхний бүртгэл
 10. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл
 11. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл
 12. Хуулийн этгээдийн бүртгэл