ЕБСургууль

ЕБСургууль

10685673_444817758990571_844707086896346317_n Аргалант сум байгуулагдаж Боловсролын хэлтсийн 1977 оны 07 сарын 15-ны өдрийн шийдвэрээр анх бага сургууль байгуулагдан эрхлэгчээр Б.Бунтар ажиллаж байсан. 1978 оны 07 сарын 20-нд Боловсролын А.Аюуш сайд ирж 8 жилийн сургууль байгуулах судалгааг хийгээд 1978 оны 08 сарын 20-д 8 жилийн сургууль байгуулах шийдвэр гарч сум одоогийн суурин дээр нүүж ирж клубыг 2 тийшээ харсан дамждаг 4 анги болгон засварлан орж, 2гэрийн байсны 1гэрт нь багш нарын өрөө, нөгөө гэрт нь 1анги хичээллэж 1979 онд анхны төгсөлтөө хийж 22 сурагч төгсөн суурь боловсрол эзэмшсэн.

Одоогийн байдлаар нийт 37 багш ажилчидтай бөгөөд үүнээс магистр 4, бакалавр 17, тэргүүлэгч 5, заах аргач 3 баг, 232 сурагч 10 төрлийн сонгол дугуйланд суралцаж байна.